Kompaniýanyň missiýasy: Dünýäni ýagtylandyrýar

Esasy gymmatlyklar: Dogruçyllyk, minnetdarlyk, jogapkärçilik

Korporatiw pelsepe:

Öwreniň we Ösüň Üstünlik gazanmak üçin bir tema hökmünde işläň.

Açyk pikirli we bagyşlaýjy boluň.

Maksat we öndürijilige gönükdirilen.

Jogapkärçiligiň üsti bilen görelde alyň.

Esasy baglanyşyk hökmünde adamlary hoşniýetlilik bilen baglanyşdyryň.

Hyzmat filosofiýasy:

Müşderilerimiz üçin bahany ulaldyň.

Başlangyç.

Netijelilik.

Standartlaşdyrma.

Pikir.

Aragatnaşyk:

Dogruçyllyk geljegi gazanýar.

Hünär ussatlygy hilini döredýär.

Korporatiw medeniýet: sypaýylyk, hyzmatdaşlyk, erjellik, wepalylyk, oňynlyk, hünär ussatlygy.

01